Πακέτα Εργασιών του INNO.TRITION

Πακέτο 1 – Διαχείριση Έργου & Συντονισμός

O  LP θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνος για:

 • Τον Συνολικό συντονισμό και εποπτεία των δραστηριοτήτων του έργου
 • Προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου στην Δ.Α. σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις διατάξεις του Προγράμματος
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις του έργου

Οι υπόλοιποι εταίροι:

 1. Συνεργάζονται με τον LP και τον Οικονομικό Διευθυντή για την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου
 2. Είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των σχεδίων και των οικονομικών εκθέσεων και την υποβολή τους στον LP
 3. Συμμετέχουν στις συναντήσεις του έργου
 4. Οργανώνουν τις δύο συναντήσεις

Ο κύριος μηχανισμός που θα διασφαλίσει την ποιότητα και την υλοποίηση του έργου θα είναι η Επιτροπή Διαχείρισης και Συντονισμού (MCC). Αυτό είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του έργου.

Πακέτο 2 – Διάδοση και επικοινωνία του έργου και των αποτελεσμάτων του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

Ο LP θα είναι υπεύθυνος για το WP2 που στοχεύει στη διάδοση και επικοινωνία του έργου και των αποτελεσμάτων του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και προβλέπει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Ένα σχέδιο επικοινωνίας
 2. Την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου
 3. Την τελική διάσκεψη στην Ιταλία και στην Ελλάδα
 4. Το επικοινωνιακό υλικό

Πακέτο 3 – Ανάπτυξη προϊόντων και πιλοτική εφαρμογή σε ζώα

Αυτό το WP περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη των προϊόντων (πηγές ζωοτροφών), συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της βέλτιστης διαδικασίας παγίδευσης για κάθε είδος ζώου, μια πιλοτική εφαρμογή όπου οι πηγές ζωοτροφών που είχαν καθοριστεί προηγουμένως θα δοθούν στα ζώα και θα αξιολογηθούν.

Υπεύθυνος συνεργάτης: Ο PB2 θα διασφαλίσει ότι όλες οι ακόλουθες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν εγκαίρως και όπως έχει προγραμματιστεί:

 1. Ανάπτυξη προϊόντων: Οι PB2, PB3 και PB4 θα καθορίσουν από κοινού τον βέλτιστο συνδυασμό συστατικών για την ανάπτυξη των προϊόντων.
 2. Πιλοτική εφαρμογή: Οι PB2, το PB3 θα φιλοξενήσει κοινές πιλοτικές εφαρμογές για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της διατροφής των ζώων και τη δημιουργία ενός «μοντέλου βέλτιστων πρακτικών» για ένταξη στην παραγωγή

Πιο συγκεκριμένα:

 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων μιας συνδυασμένης αξιοποίησης απορριμμάτων γεωργικής βιομηχανίας, που παράγονται μαζικά στην Ελλάδα και την Ιταλία και χαρακτηρίζονται ως μεσογειακά προϊόντα όπως απόβλητα ελιάς, απόβλητα οινοποιίας, απόβλητα ορού γάλακτος καθώς και παγκοσμίως:
  • Απόβλητα νερά ελαιοτριβείου (OMWW) (υποπροϊόν παραγωγής ελαιολάδου)
  • Στέμφυλα (στερεά απόβλητα που παράγονται από μονάδες οινοποίησης που περιέχουν δέρμα σταφυλιών, πολτό, σπόρους και μίσχους)
  • Τυρί τυρογάλακτος
 • Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών με τεχνολογία ενθυλάκωσης ή μετά την ξήρανση.
 • Η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στη βιώσιμη συν-χρησιμοποίηση τεσσάρων μαζικά παραχθέντων αγροτικών αποβλήτων και ειδικότερα: τυρογάλακτος, απόβλητα ελαιοτριβείων και στερεά απόβλητα οινοποιείου (σταφυλιού) για την παραγωγή βιοδραστικής πρώτης ύλης για παραγωγικά ζώα με τεχνολογία βελτιστοποιημένου περιβάλλοντος.

Πακέτο 4 – Επιχειρηματικό σχέδιο, Δικτύωση & Εκπαίδευση

Αυτό το WP περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της μεθόδου που δημιουργήθηκε για παραγωγή, τη δημιουργία ενός δικτύου παραγωγών και εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους ενδιαφερόμενους (παραγωγή ζώων και ζωοτροφές) προκειμένου να τονιστούν τα οφέλη αυτής της νέας τεχνολογίας και να υποστηριχθεί η υιοθέτησή της.

Υπεύθυνος συνεργάτης: Ο LP θα διασφαλίσει ότι όλες οι ακόλουθες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν εγκαίρως και όπως έχει προγραμματιστεί:

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο: Ο LP και ο PB4 θα διαμορφώσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εισαγωγή των νέων προϊόντων.
 2. Εκπαίδευση: Ο LP και ο PB4 θα δημιουργήσουν από κοινού ένα δίκτυο για την εισαγωγή των προϊόντων
 3. Δημιουργία δικτύου: Ο LB και ο PB4 θα δημιουργήσουν δύο συνδεδεμένα δίκτυα, ένα στην Ιταλία και ένα στην Ελλάδα για τη σύνδεση εμπειρογνωμόνων με παραγωγούς
Top